PROGRAMA:

1. Buhalterinės apskaitos samprata ir principai :

-      buhalterinės sąskaitos ir sąskaitų planas; 

-   dvejybinis įrašas ,sąskaitų korespondencija;

2. Ilgalaikio turto apskaita:

-     turto klasifikavimas;

- ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją ir nusidėvėjimo skaičiavimas.

3. Trumpalaikio turto apskaita:

-   turto klasifikavimas : atsargos ; pirkėjų skolos, išankstiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos;

-   pinigų apskaita.

4. Nuosavo kapitalo apskaita:

-   turto sudėtis : įstatinis kapitalas, akcijos ; nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis).

5. Įsipareigojimų apskaita:

-  svarba ir klasifikavimas : mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (tiekėjams, biudžetui, kitos), finansinės skolos.

6.  Pajamų apskaita:

-    klasifikavimas, pripažinimas ir apskaita : prekių pardavimo pajamos, paslaugų teikimo pajamos ; palūkanų pajamos.

7.  Sąnaudų apskaita:

-   pripažinimas ir skirstymas : pardavimo savikaina; veiklos sąnaudos ; finansinės veiklos sąnaudos;

8.  Finansinės atskaitomybės sudarymas:

-     balansas;

-     pelno (nuostolio) ataskaita;

 

 Mokesčių pagrindai  :  PVM , GPM , SoDra , NT mokestis , AT mokestis .


Praktinės užduotys ir testai kiekvienai temai !

Išsamiai ir aiškiai susipažinsite su:

  • kasos ir banko apskaita,

  • avansinėmis apyskaitomis,

  • pirkimų ir pardavimų apskaita,

  • darbo užmokesčio apskaita,

  • kuro apskaita,

  • įmonių mokamais mokesčiais VMI ir SoDrai (visų reikalingų formų pildymas praktiškai !)